contact | disclaimer
Welkom bij het Hof van Discipline

Het Hof van Discipline heeft diverse taken, welke zijn gebaseerd op de Advocatenwet. De uitwerking hiervan vindt u op deze website, die is bedoeld als praktische informatievoorziening. Het kan zijn dat, omwille van de duidelijkheid, regelingen samengevat en/of onvolledig worden weergegeven.
In geval van strijdigheid van de weergave geldt te allen tijde de wettelijke bepaling of de regeling die op grond van een wettelijke bevoegdheid is gegeven. In geval van twijfel wordt u aangeraden uw vraag aan de griffier voor te leggen.


AANSTAANDE VERHUIZING: DE GRIFFIE VAN HET HOF VAN DISCIPLINE ZAL PER 11 APRIL 2014 VERHUIZEN NAAR THORBECKEPLEIN 8, 4812 LS, BREDA. NIEUW POSTBUSNUMMER: 9679, 4801 LT BREDA. Telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres blijven ongewijzigd.

VERKEERDE VERWIJZING NAAR ECLI-NUMMERS OP VAN UITSPRAKEN OP TUCHTRECHT.NL.
In de loop van 2013 is de nummering van de gepubliceerde uitspraken op tuchtrecht.nl omgezet van LJN naar ECLI. Bij het omzetten van de al gepubliceerde uitspraken is een technische fout opgetreden, als gevolg waarvan hetzelfde ECLI-nummer in een groot aantal gevallen aan twee uitspraken is toegekend. Slechts ťťn van die twee uitspraken bleek oproepbaar. Om alle uitspraken weer zichtbaar te maken zijn de ECLI-nummers opnieuw toegekend en daarmee vernummerd. Het Hof van Discipline vermeldt in zijn uitspraken de ECLI-nummers van de beslissing van de raad waartegen beroep is ingesteld. Het komt dus voor dat dit nummer niet klopt.  Het verdient in een dergelijk geval aanbeveling te zoeken op uitspraakdatum en vervolgens het zaaknummer van de betreffende zaak.

Met algemeen erkende feestdagen als bedoeld in artikel 3 1e lid Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen in 2014:
30 mei 2014


_______________________________________________________

Persbericht 10 februari 2014

Het Hof van Discipline heeft heden, 10 februari 2014, in zes zaken uitspraken gedaan waarbij steeds een zelfde advocaat was betrokken. In vier zaken was vooral aan de orde het niet meewerken aan onderzoeken van de deken naar aanleiding van bij de deken binnengekomen klachten over het optreden van de advocaat. Het hof deelde de opvatting van de raad dat het handelen in die zaken steeds klachtwaardig was. De deken heeft de wettelijke taak toezicht uit te oefenen en daarmee aan de samenleving te waarborgen dat de advocaat naar behoren optreedt. Door niet mee te werken aan  dit onderzoek wordt de deken belemmerd in zijn toezicht en dit kan dan het vertrouwen van de burger schade toebrengen. In de andere twee zaken is ook in hoger beroep vast gesteld dat de advocaat in ernstige mate tekort is geschoten tegenover zijn cliŽnten. Deze moesten aanzienlijke bedragen betalen, terwijl de dienstverlening volstrekt onder de maat was en beiden ook voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking hadden kunnen komen. In deze laatste twee zaken is aan de advocaat  een schorsing in de uitoefening van de praktijk opgelegd voor totaal 8 weken en in de eerste zaken heeft het hof berispingen opgelegd en een voorwaardelijke schorsing voor de duur van twee weken.
De uitspraken zijn te vinden op tuchtrecht.nl onder nummers:
ECLI:NL:TAHVD:2014:28 t/m 33

Inlichtingen zijn in te winnen bij mr. Inge Schouwink, griffier van het Hof van Discipline. 076 5484607, griffie@griffiehvd.nl
Persbericht 21 augustus 2013


Hof legt onvoorwaardelijke schorsing op.
Het Hof van Discipline, de hoogste tuchtrechter voor advocaten, heeft in zijn beslissing van 19 augustus 2013 bepaald dat een advocaat een maand zijn beroep niet mag uitoefenen.
De advocaat trad op voor een 79 jarige dame, die - zoals de advocaat zelf zei- zeer vergeetachtig was en na een bezoek tekst en inhoud van gesprekken niet kon onthouden. Hij adviseerde haar over een mogelijk huwelijk in gemeenschap van goederen met een toen 22 jarige achterneef en heeft de bejaarde dame rechtsbijstand verleend in een rechtszaak tegen haar nicht en echtgenoot. Het hof rekent de advocaat aan dat hij niet in staat is geweest een deugdelijke specificatie te geven zodat de juistheid van zijn facturen niet kon worden vastgesteld. Voorts verwijt het hof de advocaat dat hij in de advisering met betrekking tot het aangaan van een huwelijk in gemeenschap van goederen van de 79 jarige dame met haar 22 jarige achterneef niet zorgvuldig is opgetreden. Juist nu hij zelf geconstateerd had dat de vrouw zeer vergeetachtig was en tekst en inhoud van gesprekken niet kon onthouden had van de advocaat verwacht mogen worden dat hij zorgvuldig zou onderzoeken of zijn cliŽnte voldoende inzicht had in de (financiŽle) gevolgen van dat huwelijk.
Het huwelijk is later door de rechtbank nietig verklaard en die beslissing is door het gerechtshof bekrachtigd. Het daartegen gerichte cassatie beroep is door de Hoge Raad afgewezen.
De tekst van de beslissing van het Hof van Discipline, 6711, is te vinden op tuchtrecht.nl onder nummer YA4747. Inlichtingen zijn in te winnen bij mr. Inge Schouwink, griffier van het Hof van Discipline. 076 5484607
Persbericht 24 juni 2013
Jaarverslag Hof en raden van discipline 2012


Meer klachten over advocaten

In 2012 kwamen bij de raden van discipline (de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur in eerste aanleg) 1400 klachten tegen advocaten binnen. Dat is 17% meer dan in 2011, toen het er 1200 waren.  Steeds meer zaken blijven op de plank liggen.

maatregelen

Twee van de vijf keer luidde het oordeel van de raad van discipline: klacht gegrond (441 beslissingen). Daarvan verklaarden zij 47 klachten gegrond zonder een maatregel op te leggen;  verder werden 192 waarschuwingen, 96 berispingen, 21 voorwaardelijke schorsingen en 60 onvoorwaardelijke schorsingen opgelegd. Dertien advocaten werden door een raad Ďvan het tableau geschraptí. Ter toelichting: een schorsing duurt maximaal een jaar;  een schrapping is, uitzonderingen daargelaten, voor altijd.  
Het grootste deel (239) betrof dus  lichtere veroordelingen. Verder 117 maatregelen in de middencategorie. Die verhouding was in 2011 ongeveer hetzelfde. Het aantal onvoorwaardelijke schorsingen vertoont de afgelopen vier jaar wel een stijging: van 32 in 2009 naar 60 in 2012. Het aantal schrappingen daarentegen wisselt nogal: van 13 in 2009 via 6 in 2010 en 7 in 2011 naar 13 in 2012.
Daarnaast legden de raden het afgelopen jaar enkele spoedschorsingen en praktische ordemaatregelen (zoals onderbewindstelling) op.
Al met al kreeg zoín 2 procent van alle 17.068 advocaten te maken met een veroordeling of andere voorziening. Dat was in 2010 en 2011 niet anders.

hoger beroep

Ook de tuchtrechter in hoger beroep,  het Hof van Discipline, kreeg met een groeiende stroom zaken te maken. Tegen 368 (in 2011: 324) beslissingen stelde de klager of de verwerende advocaat hoger beroep in. Het hof gaf in 308 zaken een beslissing. Ook daar is de werkvoorraad dus groeiende.

Voorfase toch niet afgeschaft

De tuchtrechters zijn blij dat de regering recent heeft afgezien van het plan om de voorfase van de klachtenprocedure bij de deken af te schaffen. Die voorfase, die laagdrempelig is en tot een aanzienlijk aantal schikkingen leidt, vervult een nuttige functie in het tuchtrecht.

Zorgen: langere doorlooptijden

Toch hebben de tuchtrechters nog altijd grote zorgen. Het rijksbudget is al enige jaren bevroren op het niveau van 2009.  Inmiddels komen er echter jaarlijks 40% meer zaken binnen dan toen. De tuchtcolleges voorzien langere doorlooptijden. Dat kan de bedoeling niet zijn van de regering, die het toezicht, waarvan de tuchtrechtspraak het sluitstuk is, juist zegt te willen verbeteren.

Informatie

Het jaarverslag en meer algemene informatie zijn te vinden op www.hofvandiscipline.nl en www.raadvandiscipline.nl.  Alle uitspraken worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl.
De voorzitter van het Hof van Discipline, dhr mr. J.C. van Dijk, is beschikbaar voor interviews. 
Contact en informatie: Marian Verburgh, stafjurist en woordvoerder: tel. 020-5413543, m.verburgh@rechtspraak.nl


  Jaarverslag 2012 Hof en raden van discipline.pdf