contact | disclaimer
Welkom bij het Hof van Discipline

Het Hof van Discipline heeft diverse taken, welke zijn gebaseerd op de Advocatenwet. De uitwerking hiervan vindt u op deze website, die is bedoeld als praktische informatievoorziening. Het kan zijn dat, omwille van de duidelijkheid, regelingen samengevat en/of onvolledig worden weergegeven.
In geval van strijdigheid van de weergave geldt te allen tijde de wettelijke bepaling of de regeling die op grond van een wettelijke bevoegdheid is gegeven. In geval van twijfel wordt u aangeraden uw vraag aan de griffier voor te leggen.


NIEUWE ZITTINGSLOCATIE
Het Hof van Discipline houdt vanaf 1 januari 2016 zitting in het gerechtsgebouw Midden-Nederland aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te (3511 EX) Utrecht. U dient zich daar te melden bij de informatiebalie en expliciet te vragen naar de zittingszaal van het Hof van Discipline. U kunt in Utrecht geen stukken voor het hof indienen.


Stagiaires die in het kader van de beroepsopleiding een zitting van de Raad van Discipline of het Hof van Discipline willen bijwonen, dienen zich in te schrijven op de DLO (digitale leeromgeving), waar ook informatie over onder andere de zittingsdata te vinden is. Eventuele nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw S. van Rijssen, opleidingscoördinator beroepsopleiding advocaten (088 0595700 / info@cpodialogue.nl).VERHUIZING: PER 1 JULI 2015 IS DE GRIFFIE VAN HET HOF VAN DISCIPLINE VERHUISD NAAR DEN HAAG. OOK HET TELEFOONNUMMER, FAXNUMMER en E-MAILADRES ZIJN PER 1 JULI 2015 GEWIJZIGD.
Postadres: Postbus 85452, 2508 CD Den Haag
Bezoekadres: Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Telefoon: 088 2053777
Fax: 088 2053701
E-mail: griffie@hofvandiscipline.nl


VERKEERDE VERWIJZING NAAR ECLI-NUMMERS OP VAN UITSPRAKEN OP TUCHTRECHT.NL.
In de loop van 2013 is de nummering van de gepubliceerde uitspraken op tuchtrecht.nl omgezet van LJN naar ECLI. Bij het omzetten van de al gepubliceerde uitspraken is een technische fout opgetreden, als gevolg waarvan hetzelfde ECLI-nummer in een groot aantal gevallen aan twee uitspraken is toegekend. Slechts één van die twee uitspraken bleek oproepbaar. Om alle uitspraken weer zichtbaar te maken zijn de ECLI-nummers opnieuw toegekend en daarmee vernummerd. Het Hof van Discipline vermeldt in zijn uitspraken de ECLI-nummers van de beslissing van de raad waartegen beroep is ingesteld. Het komt dus voor dat dit nummer niet klopt.  Het verdient in een dergelijk geval aanbeveling te zoeken op uitspraakdatum en vervolgens het zaaknummer van de betreffende zaak.


MET FEESTDAGEN GELIJKGESTELDE DAGEN IN 2016
Met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet wordt gelijkgesteld 6 mei 2016.
Dit betekent dat als een termijn om beroep of verzet in te stellen eindigt op deze dag, de termijn wordt verlengd tot en met de eerst volgende dag niet zijnde een feestdag, zaterdag of zondag.HOF EN RADEN VAN DISCIPLINE


PERSBERICHT 21 april 2016

Jaarverslag tuchtrechters advocatuur: kortere doorlooptijden, minder klachten

In 2015 liepen de doorlooptijden bij de tuchtrechter terug en zijn er minder klachten binnengekomen over advocaten dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2015 van Hof en raden van discipline, de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur.

Minder klachten

In 2015 kwamen bij de vier raden van discipline 1078 klachten binnen. Dat is 16% minder dan het jaar ervoor, toen het er 1291 waren. De raden gaven 1091 tuchtrechtelijke oordelen: 67% ervan was ongegrond of niet-ontvankelijk, 3% gegrond zonder maatregel, 16% waarschuwing, 7 % berisping, 3% voorwaardelijke schorsing, 3% onvoorwaardelijke schorsing, krap 1% schrapping. Ongeveer dezelfde percentages als vorig jaar. Al met al was wederom een derde van de klachten gegrond. Zes advocaten zijn onherroepelijk geschrapt van het tableau. Zij mogen het  beroep van advocaat niet meer uitoefenen. In 2014 werden er negen advocaten geschrapt, in 2013 zes en in 2012 dertien.

Kortere doorlooptijden
De doorlooptijden zijn korter geworden: van gemiddeld 6,5 naar vijf maanden bij de raden van discipline en van zeven naar zes maanden bij het Hof van Discipline. Eerste en tweede aanleg kunnen nu dus binnen een jaar zijn doorlopen. Maar is direct ingrijpen nodig, dan kan de raad van discipline veel sneller, soms al binnen een week, beslissen op een verzoek van de deken tot schorsing. De raden legden in 2015 vijf  zogenaamde artikel 60b-schorsingen op. Die gaan direct in, ook al gaat  de advocaat  in hoger beroep.

Hoger beroep
Bij het Hof van Discipline was van een dalende instroom (nog) geen sprake, daar steeg het aantal zaken iets: van 368 naar 393 zaken. Van de 254 beslissingen die het hof in hoger beroep gaf, bevatten er 141 een bekrachtiging en 74 een (gehele of gedeeltelijke) vernietiging van een uitspraak van een raad van discipline. De overige hogerberoepszaken eindigden in niet-ontvankelijkheid of intrekking.

Griffierecht lijkt geen drempel
Waarom de instroom bij de raden na jaren van stijging nu voor het tweede jaar op rij gedaald is? Dat blijft gissen. Te hopen valt dat de voornaamste oorzaak ligt in de gedragingen van advocaten, dus dat er simpelweg minder te klagen viel. Er is in ieder geval een samenhang met de (13%) lagere instroom van klachten bij het voorportaal, de lokale deken. Daarmee lijkt de invoering in 2015 van een griffierecht (€ 50) voor de klager  vooralsnog nauwelijks een dempend effect op de instroom bij de raden te hebben gehad. Het indienen van een klacht bij de deken is namelijk nog steeds gratis en toch is ook daar de instroom gedaald.

Nieuwe Advocatenwet
Voor klachten die vanaf 1 januari 2015 bij de deken zijn ingediend, geldt de nieuwe Advocatenwet. In de loop van 2015 kwamen die zaken bij de raden binnen. De belangrijkste nieuwigheden betreffen publicatie van de namen van geschorste en geschrapte advocaten, griffierecht voor de klager, kostenveroordeling voor de advocaat en geldboete als nieuwe maatregel. De tuchtrechter legde in 2015 één keer een geldboete op. De kostenveroordeling werd in de loop van 2015 vaker uitgesproken. Inmiddels hebben de tuchtcolleges met het oog op de rechtszekerheid de Tijdelijke Richtlijn Kostenveroordeling Hof en raden van discipline gepubliceerd op hun websites.


Informatie
Informatie en woordvoering: mr. Marian Verburgh: tel. 020-088-2053720 / 25,  m.verburgh@raadvandiscipline.nl.
Het jaarverslag en meer algemene informatie zijn te vinden op www.hofvandiscipline.nl en www.raadvandiscipline.nl. Alle uitspraken worden geanonimiseerd gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl.


Download hier het PDF bestand met het jaarverslag over 2015.
PERSBERICHT 11 juni 2015


Jaarverslag tuchtrechters advocatuur: minder klachten
Er zijn in 2014 bij de tuchtrechter minder klachten binnen gekomen over advocaten dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2014 van Hof en raden van discipline, de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur.

Totaal minder klachten …
In 2014 kwamen bij de vier raden van discipline 1291 klachten binnen. Dat is 18% minder dan het jaar ervoor, toen het er 1584 waren. De voorraden en doorlooptijden zijn ook geslonken. Evenals vorig jaar was ongeveer een derde van de klachten gegrond. Er is geen duidelijke verklaring voor de daling van de instroom. Overigens is het maar waar je het mee vergelijkt; over een periode van zes jaar gezien is er geen daling: sinds 2009 is de instroom nog altijd met 27% gestegen. Na enkele zeer drukke jaren is het aantal klachten nu weer terug op het niveau van de jaren 2010-2011.

…maar de toezichthouder klaagde meer
Het totaal aantal klachten is in 2014 dus gedaald, maar het aandeel dekenbezwaren daarin is wederom wat gestegen, nu van 68 naar 79. Een dekenbezwaar is een klacht die is ingediend door de toezichthouder, de deken van de plaatselijke orde van advocaten. Deze stijgende trend zou de komende jaren wel eens door kunnen gaan zetten. Dit als gevolg van intensiever toezicht en wellicht ook van de invoering van een griffierecht van €50  voor de klager.

Schorsingen en schrappingen
In 2014 zijn 9 advocaten onherroepelijk geschrapt. In 2013 waren het er 6 en in 2012 waren het er 13.
Ook het aantal in eerste aanleg opgelegde onvoorwaardelijke schorsingen (max. 1 jaar) gaat op en neer: van 60 in 2012 via 23 in 2013 tot 42 in 2014. Van die 42 schorsingen zijn er in 2014 overigens 38 onherroepelijk geworden. Sommige advocaten kregen meer dan 1 schorsing.  

Hoger beroep
In 2014 kwamen er 368 nieuwe zaken binnen bij het Hof van Discipline, iets meer dan het jaar ervoor. Toen waren het er 352. Van de beslissingen die het hof in hoger beroep gaf, bevatten er 179 een bekrachtiging en 89 een (gehele of gedeeltelijke) vernietiging van een uitspraak van een raad van discipline. Andere eindigden in niet-ontvankelijkheid of intrekking.

Nieuwe wet
De tuchtrechters besteden in het jaarverslag ook aandacht aan de positie van de klager en aan de nieuwe Advocatenwet. De nieuwe wet geldt voor klachten die na 1 januari 2015 zijn ingediend bij de deken. De nieuwigheden in de regelgeving zullen dus in de loop van 2015 merkbaar worden in het tuchtrecht. Denk aan de openbaarmaking van schorsingen en schrappingen en aan invoering van een griffierecht van €50 en van de geldboete als nieuwe tuchtmaatregel. Ook wordt een veroordeling in de proceskosten mogelijk.


Informatie
Het jaarverslag en meer algemene informatie zijn te vinden op www.hofvandiscipline.nl en www.raadvandiscipline.nl. Alle uitspraken worden geanonimiseerd gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl.
Contact en woordvoering: mr. Marian Verburgh: tel. 020-5413543/06-11924099, m.verburgh@rechtspraak.nlDownload hier het PDF bestand met het jaarverslag over 2014.

  Jaarverslag 2014 Hof en raden van discipline.pdf