contact | disclaimer
Welkom bij het Hof van Discipline

Het Hof van Discipline heeft diverse taken, welke zijn gebaseerd op de Advocatenwet. De uitwerking hiervan vindt u op deze website, die is bedoeld als praktische informatievoorziening. Het kan zijn dat, omwille van de duidelijkheid, regelingen samengevat en/of onvolledig worden weergegeven.
In geval van strijdigheid van de weergave geldt te allen tijde de wettelijke bepaling of de regeling die op grond van een wettelijke bevoegdheid is gegeven. In geval van twijfel wordt u aangeraden uw vraag aan de griffier voor te leggen.


VERKEERDE VERWIJZING NAAR ECLI-NUMMERS OP VAN UITSPRAKEN OP TUCHTRECHT.NL.
In de loop van 2013 is de nummering van de gepubliceerde uitspraken op tuchtrecht.nl omgezet van LJN naar ECLI. Bij het omzetten van de al gepubliceerde uitspraken is een technische fout opgetreden, als gevolg waarvan hetzelfde ECLI-nummer in een groot aantal gevallen aan twee uitspraken is toegekend. Slechts één van die twee uitspraken bleek oproepbaar. Om alle uitspraken weer zichtbaar te maken zijn de ECLI-nummers opnieuw toegekend en daarmee vernummerd. Het Hof van Discipline vermeldt in zijn uitspraken de ECLI-nummers van de beslissing van de raad waartegen beroep is ingesteld. Het komt dus voor dat dit nummer niet klopt.  Het verdient in een dergelijk geval aanbeveling te zoeken op uitspraakdatum en vervolgens het zaaknummer van de betreffende zaak.


PERSBERICHT 11 juni 2014

Jaarverslag tuchtrechters advocatuur:
Meer klachten, maar minder gegrond


Er zijn in 2013 bij de tuchtrechter meer klachten binnen gekomen over advocaten, maar minder gegrond verklaard dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 van Hof en raden van discipline, de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur. De voorzitter van het Hof van Discipline, mr. Joost van Dijk, heeft het vandaag aangeboden aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. Fred Teeven, en de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, mr. Walter Hendriksen.  


Meer werk
In 2013 kwamen bij de vier raden van discipline 1584 klachten tegen advocaten binnen. Dat is dertien procent meer dan in 2012, toen het er 1400 waren. Hof en raden zijn nog harder gaan werken, de productie is met vijftien procent gestegen. 


Blik van  buiten
Hoogleraar advocatuur Britta Böhler, Tweede Kamerlid Gerard Schouw en anderen geven in dit jaarverslag commentaar op de cijfers en de gebeurtenissen in het tuchtjaar 2013. Waarom komen er bijvoorbeeld bij de tuchtrechter nu 55% meer klachten binnen dan in 2009? Doen de advocaten het slechter? Dat blijkt niet uit de cijfers: er werden minder klachten gegrond verklaard en veel minder zware maatregelen opgelegd. Komt het dan doordat de tuchtrechtspraak bekender is geworden? Of door het intensievere dekentoezicht? Waarschijnlijk allebei een beetje, zo blijkt uit de interviews.

Minder zware maatregelen
Er zijn in 2013 minder klachten gegrond verklaard, zowel absoluut als relatief. Van de 1286 tuchtrechtelijke oordelen die de raden van discipline in 2013 gaven, luidden er 411 (deels) gegrond. Daarmee is het aandeel gegrondverklaringen gedaald van 39% naar 32%.  
De raden verklaarden 61 van die 411 klachten gegrond zonder een maatregel op te leggen. Verder legden zij 193 waarschuwingen, 93 berispingen, 32 voorwaardelijke schorsingen en 23 onvoorwaardelijke schorsingen op. Zes advocaten werden door een raad ‘van het tableau geschrapt’. Ter toelichting: een schorsing duurt maximaal een jaar;  een schrapping is, uitzonderingen daargelaten, voor altijd. Overigens, zolang er nog hoger beroep mogelijk of aanhangig is, gaan door een raad opgelegde maatregelen nog niet in. 

De scherpe daling naar 23 onvoorwaardelijke schorsingen is opmerkelijk, na een gestage stijging van 32 in 2009 tot 60 in 2012. Ook het aantal geschrapte advocaten is gedaald ten opzichte van de dertien van 2012, maar dit aantal fluctueert elk jaar; in 2010 waren het er bijvoorbeeld ook zes. Statistisch-technisch gaat het bij de schrappingen om zulke kleine aantallen, dat er geen conclusies over trends aan kunnen worden verbonden. Dat geldt ook voor de spoedschorsingen en praktische ordemaatregelen (zoals onderbewindstelling), die van twaalf in 2012 naar drie in 2013 gingen.
Al met al kreeg zo’n twee procent van alle 17.298 advocaten te maken met een veroordeling of andere voorziening. Dat was vorige jaren niet anders.

Hoger beroep
In 2013 kwamen er 352 nieuwe zaken binnen bij het Hof van Discipline, iets minder dan het jaar ervoor. Toen waren het er 368. Het Hof handelde dankzij extra zittingen veel meer (tucht- en andere) zaken af (435) dan het jaar ervoor (308). Daardoor slonk de werkvoorraad. Van de 361 beslissingen die het hof in hoger beroep gaf, bevatten er 188 een bekrachtiging en 109 een vernietiging van een uitspraken van een raad van discipline. Andere eindigden in niet-ontvankelijkheid of intrekking.  

Informatie
Het jaarverslag en meer algemene informatie zijn te vinden op www.hofvandiscipline.nl en www.raadvandiscipline.nl.  Alle uitspraken worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl.
De voorzitter van het Hof van Discipline, mr. Joost van Dijk, is beschikbaar voor interviews. 
Contact en informatie: mr. Marian Verburgh: tel. 020-5413543/06-11924099, m.verburgh@rechtspraak.nl

  Jaarverslag 2013 Hof en raden van discipline.pdf


Persbericht 10 februari 2014

Het Hof van Discipline heeft heden, 10 februari 2014, in zes zaken uitspraken gedaan waarbij steeds een zelfde advocaat was betrokken. In vier zaken was vooral aan de orde het niet meewerken aan onderzoeken van de deken naar aanleiding van bij de deken binnengekomen klachten over het optreden van de advocaat. Het hof deelde de opvatting van de raad dat het handelen in die zaken steeds klachtwaardig was. De deken heeft de wettelijke taak toezicht uit te oefenen en daarmee aan de samenleving te waarborgen dat de advocaat naar behoren optreedt. Door niet mee te werken aan  dit onderzoek wordt de deken belemmerd in zijn toezicht en dit kan dan het vertrouwen van de burger schade toebrengen. In de andere twee zaken is ook in hoger beroep vast gesteld dat de advocaat in ernstige mate tekort is geschoten tegenover zijn cliënten. Deze moesten aanzienlijke bedragen betalen, terwijl de dienstverlening volstrekt onder de maat was en beiden ook voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking hadden kunnen komen. In deze laatste twee zaken is aan de advocaat  een schorsing in de uitoefening van de praktijk opgelegd voor totaal 8 weken en in de eerste zaken heeft het hof berispingen opgelegd en een voorwaardelijke schorsing voor de duur van twee weken.
De uitspraken zijn te vinden op tuchtrecht.nl onder nummers:
ECLI:NL:TAHVD:2014:28 t/m 33

Inlichtingen zijn in te winnen bij mr. Inge Schouwink, griffier van het Hof van Discipline. 076 5484607, griffie@griffiehvd.nl
Persbericht 21 augustus 2013


Hof legt onvoorwaardelijke schorsing op.
Het Hof van Discipline, de hoogste tuchtrechter voor advocaten, heeft in zijn beslissing van 19 augustus 2013 bepaald dat een advocaat een maand zijn beroep niet mag uitoefenen.
De advocaat trad op voor een 79 jarige dame, die - zoals de advocaat zelf zei- zeer vergeetachtig was en na een bezoek tekst en inhoud van gesprekken niet kon onthouden. Hij adviseerde haar over een mogelijk huwelijk in gemeenschap van goederen met een toen 22 jarige achterneef en heeft de bejaarde dame rechtsbijstand verleend in een rechtszaak tegen haar nicht en echtgenoot. Het hof rekent de advocaat aan dat hij niet in staat is geweest een deugdelijke specificatie te geven zodat de juistheid van zijn facturen niet kon worden vastgesteld. Voorts verwijt het hof de advocaat dat hij in de advisering met betrekking tot het aangaan van een huwelijk in gemeenschap van goederen van de 79 jarige dame met haar 22 jarige achterneef niet zorgvuldig is opgetreden. Juist nu hij zelf geconstateerd had dat de vrouw zeer vergeetachtig was en tekst en inhoud van gesprekken niet kon onthouden had van de advocaat verwacht mogen worden dat hij zorgvuldig zou onderzoeken of zijn cliënte voldoende inzicht had in de (financiële) gevolgen van dat huwelijk.
Het huwelijk is later door de rechtbank nietig verklaard en die beslissing is door het gerechtshof bekrachtigd. Het daartegen gerichte cassatie beroep is door de Hoge Raad afgewezen.
De tekst van de beslissing van het Hof van Discipline, 6711, is te vinden op tuchtrecht.nl onder nummer YA4747. Inlichtingen zijn in te winnen bij mr. Inge Schouwink, griffier van het Hof van Discipline. 076 5484607
Persbericht 24 juni 2013
Jaarverslag Hof en raden van discipline 2012


Meer klachten over advocaten

In 2012 kwamen bij de raden van discipline (de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur in eerste aanleg) 1400 klachten tegen advocaten binnen. Dat is 17% meer dan in 2011, toen het er 1200 waren.  Steeds meer zaken blijven op de plank liggen.

maatregelen

Twee van de vijf keer luidde het oordeel van de raad van discipline: klacht gegrond (441 beslissingen). Daarvan verklaarden zij 47 klachten gegrond zonder een maatregel op te leggen;  verder werden 192 waarschuwingen, 96 berispingen, 21 voorwaardelijke schorsingen en 60 onvoorwaardelijke schorsingen opgelegd. Dertien advocaten werden door een raad ‘van het tableau geschrapt’. Ter toelichting: een schorsing duurt maximaal een jaar;  een schrapping is, uitzonderingen daargelaten, voor altijd.  
Het grootste deel (239) betrof dus  lichtere veroordelingen. Verder 117 maatregelen in de middencategorie. Die verhouding was in 2011 ongeveer hetzelfde. Het aantal onvoorwaardelijke schorsingen vertoont de afgelopen vier jaar wel een stijging: van 32 in 2009 naar 60 in 2012. Het aantal schrappingen daarentegen wisselt nogal: van 13 in 2009 via 6 in 2010 en 7 in 2011 naar 13 in 2012.
Daarnaast legden de raden het afgelopen jaar enkele spoedschorsingen en praktische ordemaatregelen (zoals onderbewindstelling) op.
Al met al kreeg zo’n 2 procent van alle 17.068 advocaten te maken met een veroordeling of andere voorziening. Dat was in 2010 en 2011 niet anders.

hoger beroep

Ook de tuchtrechter in hoger beroep,  het Hof van Discipline, kreeg met een groeiende stroom zaken te maken. Tegen 368 (in 2011: 324) beslissingen stelde de klager of de verwerende advocaat hoger beroep in. Het hof gaf in 308 zaken een beslissing. Ook daar is de werkvoorraad dus groeiende.

Voorfase toch niet afgeschaft

De tuchtrechters zijn blij dat de regering recent heeft afgezien van het plan om de voorfase van de klachtenprocedure bij de deken af te schaffen. Die voorfase, die laagdrempelig is en tot een aanzienlijk aantal schikkingen leidt, vervult een nuttige functie in het tuchtrecht.

Zorgen: langere doorlooptijden

Toch hebben de tuchtrechters nog altijd grote zorgen. Het rijksbudget is al enige jaren bevroren op het niveau van 2009.  Inmiddels komen er echter jaarlijks 40% meer zaken binnen dan toen. De tuchtcolleges voorzien langere doorlooptijden. Dat kan de bedoeling niet zijn van de regering, die het toezicht, waarvan de tuchtrechtspraak het sluitstuk is, juist zegt te willen verbeteren.

Informatie

Het jaarverslag en meer algemene informatie zijn te vinden op www.hofvandiscipline.nl en www.raadvandiscipline.nl.  Alle uitspraken worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl.
De voorzitter van het Hof van Discipline, dhr mr. J.C. van Dijk, is beschikbaar voor interviews. 
Contact en informatie: Marian Verburgh, stafjurist en woordvoerder: tel. 020-5413543, m.verburgh@rechtspraak.nl